Pedagogické aktivity ústavu

ÚPŘT svými pedagogickými aktivitami pokrývá široké spektrum věkových kategorií posluchačů od bakalářského stupně studia přes magisterský stupeň studia až po nejvyšší doktorský stupeň studia. Ve všech případech je cílem poskytovat kvalitní vzdělání v oblasti aplikované informatiky. Těžíme přitom ze silného zázemí VŠCHT v oblasti chemických a biochemických věd, díky kterému jsme schopni poskytovat studentům našich oborů jedinečné multidisciplinární vzdělání na pomezí informatických, technických a přírodních věd. Díky tomu jsou naši absolventi vysoce konkurenceschopní na domácím i zahraničním trhu práce. V oblasti celoživotního vzdělávání máme zkušenosti nejen s univerzitou třetího věku, ale i s vedením odborných kurzů pro dospělé v produktivním věku.

Samozřejmostí je i nabídka výuky v angličtině pro zahraniční studenty v rámci známých programů Erasmus a ATHENS. Stejnou měrou podporujeme i zahraniční mobilitu našich studentů, kterým navíc díky našim vědecko-výzkumným aktivitám nabízíme i možnost aktivního zapojení do mezinárodních i českých výzkumných projektů.

K výuce používáme moderní studijní opory včetně elektronických učebních materiálů, které jsou našim studentům dostupné i online prostřednictvím vlastního e-learningového systému na platformě Moodle. Významná část našich výukových materiálů byla vytvořena v rámci projektů MŠMT a RVŠ ČR i operačních programů EU. Veškeré učební materiály včetně programového vybavení průběžně modernizujeme. Pro účely výuky disponujeme širokou škálou špičkových programových nástrojů počínaje systémem Matlab/Simulink, který je světovým standardem pro výuku a výzkum v oblasti technických věd, až po průmyslově používáný software firem Honeywell, Invensys a Siemens.

Podrobnější informace k jednotlivým oblastem našich pedagogických aktivit naleznete pod jednotlivými rubrikami.