S3
MATEMATICKÉ METODY V INŽENÝRSTVÍ
Zimní semestr 2020 / 2021
VIRTUÁLNÍ MS TEAMS VIDEO KURS
st 9:00-11:00
Rozsah: 2 / 0 / 2   z, Zk
Přednášky: Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc        Laboratoře: Ing. Jan Švihlík, Ph.D.


Týden Prednášky Laboratoř   Text   Soubory    Projekt   
1 Úvod: počítačové prostředky matematických metod, numerické, symbolické a simulacní výpočty. Prostředí systému MATLAB: základní operace, příkazy, práce s maticemi, základy programování, programové moduly MATLAB: Konversační a programový režim, vybrané funkce a příkazy, funkce editoru, programování NAM_T1 NAM_M1
2 Prostředí systému MATLAB: Dvourozměrná a třírozměrná grafika, vizualizační metody, hierarchie objektů, paleta barev, import a export dat, GUI MATLAB: Vizualizace průběhu funkcí, definice palety barev, import dat, GUI NAM_T2 NAM_M2
3 Prostředí systému MATLAB: Strukturalizace dat. Základy symbolické matematiky, manipulace s výrazy, substituce, symbolické operace. MATLAB: Vícerozměrné proměnné. Symbolická matematika, operace NAM_T3 NAM_M3
4 Simulační výpočty v systému SIMULINK: modelování matematických operací, vizualizace, principy konstrukce blokových schémat, aplikace SIMULINK: Základní bloky, inicializace, spojení s Matlabem NAM_T4 NAM_M4
5 Lineární algebra: finitní a iterační řešení soustav lineárních algebraických rovnic, symbolické a numerické metody, řídké matice Lineární algebra: symbolické metody, algoritmizace v Matlabu, řídké matice NAM_T5 NAM_M5
6 Principy aproximace funkcí: metoda nejmenších čtverců, algoritmizace metod, symbolické a numerické řešení Aproximace funkcí: symbolické řešení, algoritmizace v Matlabu NAM_T6 NAM_M6
7 Lineární a nelineární aproximace: zobecnění, gradientní metoda, vizualizace průběhu optimalizace konstant, vrstevnicové znázornění Počítačový projekt M1:
Aproximace funkcí
NAM_T7 NAM_M7 NAM_P7
8 Nelineární rovnice: základní algoritmy, symbolické a numerické metody, simulační výpočty Nelineární rovnice: symbolické a numerické metody, programové řešení NAM_T8 NAM_M8
9 Soustavy nelineárních rovnic: principy symbolického a numerického řešení, vizualizace řešení Počítačový projekt M2:
Řešení nelineárních rovnic
NAM_T9 NAM_M9 NAM_P9
10 Interpolace, derivace a integrace: základní algoritmy, symbolické a numerické metody, modelování Interpolace, derivace a integrace: symbolické a numerické metody NAM_T10 NAM_M10
11 Řešení obyčejných diferenciálních rovnic a jejich soustav: základní algoritmy, symbolické a numerické metody, modelování v prostředí systému SIMULINK Řešení diferenciálních rovnic: symbolické a numerické řešení, modelování, bloky NAM_T11 NAM_M11
12 Řešení okrajové úlohy řešení obyčejných diferenciálních rovnic: základní algoritmy, diferenční metoda, metoda střelby, vizualizace výsledků Počítačový projekt M3:
Řešení diferenciálních rovnic
NAM_T12 NAM_M12 NAM_P12
13 Vzdálené zpracování dat, MATLAB WWW server, návaznost na databázové systémy Grafické uživatelské prostředí, základní funkce, řešení ODR NAM_T13 NAM_M13
14 Závěr, aplikační úlohy KOLOKVIUM NAM_T14 MME_EXAM

INFORMACE O ZKOUŠCE Termíny a přihlášky: http://student.vscht.cz Podmínky: Bodovací systém, vzorový test