Státní závěrečné zkoušky oboru Inženýrská informatika

Organizace a průběh

Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) bakalářského studijního programu Inženýrská informatika se řídí aktuálně platným Studijním a zkušebním řádem VŠCHT Praha (část třetí, článek 14) a skládají se z obhajoby bakalářské práce a ústní části.

Při ústní části se prověřují vybrané znalosti oboru a student odpovídá na otázky členů zkušební komise ze 3 tématických okruhů, které zahrnují

 • 2 povinné okruhy

  Matematika a fyzika
  Inženýrská informatika

 • 1 volitelný okruh z okruhů

  Informatika, měřicí a řídicí technika
  Počítače a programování

Volbu volitelného okruhu pro SZZ oznámí studenti na Ústavu počítačové a řídicí techniky.

Tematické okruhy

Matematika a fyzika - část matematika

 1. Definice derivace a její geometrický a fyzikální význam.
 2. Určitý a neurčitý integrál a jeho význam.
 3. Diferenciální rovnice a jejich aplikace.
 4. Charakteristiky náhodných veličin (střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kvantil, kritická hodnota).
 5. Přímková regrese, odhady jejích koeficientů.

Matematika a fyzika - část fyzika

 1. Fyzikální veličiny a jednotky (skalární, vektorové veličiny, hodnota fyzikální veličiny, mezinárodní soustava jednotek, metody měření hodnot fyzikálních veličin, nejistoty měření).
 2. Mechanika ideální kapaliny (hydrostatický tlak, Archimedův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice a její aplikace).
 3. Základy vlnové a geometrické optiky (odraz a lom světla, interference a ohyb světla, optické mřížky, antireflexní vrstvy, zobrazování pomocí zrcadel a tenkých čoček, jednoduché optické přístroje).
 4. Stejnosměrné a střídavé proudy (Ohmův zákon, Jouleův zákon, Kirchhoffovy zákony, impedance, výkon a energie).
 5. Elektromagnetické pole (elektromagnetická indukce, energie elektromagnetického pole, elektromagnetické vlnění).

Inženýrská informatika

 1. Počítačová grafika: rastrová a vektorová grafika, přehled grafických formátů. Barvy a jejich zpracování, barevné modely. Histogram. Pořízení obrazu v elektronické podobě. Základy geometrického modelování křivek a ploch, geometrické transformace obrazu.
 2. Počítačové sítě: Struktury, dělení a charakteristiky počítačových sítí. ISO/OSI model, protokoly TCP/IP. Webové servery IIS a Apache. Certifikační úřad, kryptování, zabezpečení počítačových stanic. Operační systémy Linux a Windows.
 3. Moderní databázové systémy, systémy řízení báze dat, základní pojmy, operace a metody. Projekce, filtrace, spojení tabulek, množinové operace. Dotazovací jazyk SQL. Relační model dat, základy normalizace dat, klíče a jejich typy a význam. Základní normální formy, integrita dat. Architektura databázových systémů. Databáze reálného času.
 4. Technologie a prostředky pro tvorbu webových aplikací. Značkování a stylování hypertextových dokumentů. Pravidla tvorby validních, použitelných a přístupných webů. Programování pomocí skriptovacích jazyků, objektový model prohlížeče. Protokol HTTP. Autentizace uživatelů. Zpracování formulářových dat.
 5. Řízení projektů: projekt, plán projektu, rozsah a harmonogram projektu. Kvalita a rizika projektu. Realizace, sledování a řízení projektu. Vodopádový model životního cyklu SW projektu, agilní metodiky SW projektů.
 6. Aplikace metod zpracování signálů. Definice a základní vlastnosti diskrétní Fourierovy transformace, spektrální analýza, základní typy čislicových filtrů. Predikce časových řad.

Informatika, měřicí a řídicí technika

 1. Excel a jeho využití v technických výpočtech: lineární regrese, řešení nelineárních rovnic, řešení soustav lineárních rovnic, numerická derivace a integrace.
 2. Označování okruhů měření a řízení v technické dokumentaci.
 3. Základní principy vytváření matematických modelů procesů, využití bilance. Simulace. Využití modelů v praxi.
 4. Regulované soustavy, jejich statické a dynamické vlastnosti. Klasifikace soustav.
 5. Zpětnovazební regulační obvod. PID regulátor, dvoupolohový regulátor, jejich funkce a možnosti využití. Regulační pochod a jeho hodnocení.
 6. Rozvětvené regulační obvody. Typická regulační schémata v průmyslové praxi.
 7. Logické řízení, kombinační a sekvenční logické obvody. Technická realizace logického řízení.
 8. Skladba měřicího řetězce, inteligentní měřicí převodníky, virtuální instrumentace.
 9. Měření technologických veličin: měření tlaku, měření teploty, měření průtoku a proteklého množství, měření hladiny, měření složení.
 10. Průmyslové řídicí a informační systémy, moderní trendy.

Počítače a programování

 1. Základní desky, mikroprocesory, paměti, pevné disky a disková pole. Výměnná paměťová zařízení. Grafický subsystém a zobrazovací jednotky. Přídavné karty, komunikační rozhraní, vstupní a výstupní periferní zařízení.
 2. Programovací jazyky. Datové typy, proměnné, konstanty, pole, výrazy a základní příkazy, příkazy pro řízení běhu programu. Vytváření a volání podprogramů. Objektově orientované programování.
 3. Základní algoritmy numerických a symbolických metod (lineární algebra, aproximace funkcí, nelineární rovnice, interpolace, derivace, integrace, obyčejné diferenciální rovnice). Principy modelování. Matlab a Simulink.
 4. Funkce a schopnosti Excelu používané v šablonách a tabulkových aplikacích. Základy programování a algoritmizace ve VBA, vlastní funkce a makra, ošetřování chyb za běhu programu. Objektový model Excelu. Události v Excelu a jejich ošetřování. Úpravy uživatelského rozhraní - vlastní dialogová okna, pásy karet, ovládací prvky na listech.
 5. Umělá inteligence: definice, dělení, základní pojmy. Inteligentní agenty. Řešení úloh prohledáváním stavového prostoru, heuristika; hry dvou osob. Reprezentace znalostí: výroková logika, predikátová logika1.řádu. Základy jazyka Prolog. Fuzzy množiny a fuzzy logika. Pravidla odvozování. Fuzzy regulátor.