TK: oznámení o konání obhajoby disretační práce

Dne 26. února 2018 bude v 13.00 h v zasedací síni FCHI (budova A, zadní schodiště, č. dv. 402) obhajovat disertační práci

Ing. František Mojžíš

v oboru Technická kybernetika.

Oponenty disertační práce na téma Non-linear Processing of Astronomical Data jsou prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. (Katedra teorie obvodů FEL ČVUT) a doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (Katedra radioelektroniky FEL ČVUT). S disertační prací je možné se seznámit na Děkanátu FCHI, Technická 3, 160 28 Praha 6-Dejvice.

Kategorie článků: