TK: oznámení o konání obhajoby disertační práce

Dne 22. ledna 2020 bude ve 13.00 h v zasedací síni FCHI (budova A, zadní schodiště, č. dv. 402) obhajovat disertační práci

Ing. Zuzana Krbcová

v oboru Technická kybernetika.

Oponenty disertační práce  na téma Variační metody zpracování signálů a obrazů jsou prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. (Katedra teorie obvodů FEL ČVUT) a prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (Ústav přístrojové a řídicí techniky FEL ČVUT). S disertační prací je možné se seznámit na Děkanátu FCHI, Technická 3, 160 28 Praha 6-Dejvice.

Kategorie článků: