Předmluva

Současná doba vývoje lidské společnosti bývá nazývána informačním věkem. Exploze informací všeho druhu je skutečně závratná. V odborné práci je výměna a vyhodnocování informací činností velmi důležitou a požadavek na jejich přehlednost, srozumitelnost a rychlou orientaci je zcela oprávněný. Proto je nutné zavést a udržovat ve způsobech publikování informací určitá pravidla, určitý pokud možno jednotný řád. Je žádoucí, aby tento řád znal a dodržoval každý, kdo nějaké informace publikuje, což se samozřejmě předpokládá u absolventů vysokých škol. Tato elektronické příručka shrnuje zásady psaní textů a odborných publikací tak, jak je určují platné zákony, normy a typografická pravidla. Měla by sloužit studentům - ale nejen jim - jako průvodce při vytváření veškerých písemných materiálů v průběhu studia, zejména pak při psaní diplomových a disertačních prací.

Sdělování informací však neprobíhá jen písemně, ale také formou přednášek. Proto je do textu zařazena i partie zabývající se metodikou přípravy přednášek - v dnešní době samozřejmě s využitím audiovizuálních prostředků - a rovněž zásadami správného přednášení.

Autoři se snažili zpracovat tématiku stručně a srozumitelně, ovšem výsledek posoudí až ti, kteří budou příručku používat. Proto autoři budou vděčni za veškeré připomínky a náměty k obsahu i formě příručky.