O přijímacím řízení k Mgr studiu pro rok 2018/2019

K prezenční i kombinované formě studia oboru Senzorika a kybernetika v chemii v akademickém roce 2018/2019 přijímá Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT uchazeče s ukončeným bakalářským vzděláním, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného počtu přijímaných studentů (viz tabulka)

Studijní obory a počty přijímaných
Studijní obor Studijní program Počet přijímaných
Senzorika a kybernetika v chemii Procesní inženýrství a informatika 10

a splní podmínky stanovené pro přijetí.

Co musíte jako uchazeč o studium splnit

Pokud jste absolventem bakalářského programu v České nebo Slovenské republice, musíte

  • vyplnit (mj. vybranou kombinaci fakulta + studijní program + studiní obor + forma studia), vytisknout a podepsat elektronickou přihlášku ke studiu,
  • doložit řádné ukončení bakalářského studia, tj. diplom a dodatek k diplomu nebo jejich úředně ověřené kopie (pozn.: pokud budete skládat státní závěrečnou zkoušku v pozdějším termínu, předložíte výpis zkoušek z bakalářského studia a potvrzení o datu konání státní závěrečné zkoušky),
  • doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (pozn.: pokud jste neabsolvoval(a) do dne podání přihlášky výstupní lékařskou prohlídku při ukončení bakalářského studia na VŠCHT),
  • doložit úhradu nevratného poplatku 300 Kč za administrativní náklady přijímacího řízení.

Pokud jste absolventem bakalářského programu v zemi, s kterou nemá naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, musíte

  • vyplnit (mj. vybranou kombinaci fakulta + studijní program + studiní obor + forma studia), vytisknout a podepsat elektronickou přihlášku ke studiu,
  • doložit nostrifikaci bakalářského vzdělání spolu s úředně ověřenou kopií překladu výpisu zkoušek, který musí obsahovat stejné údaje jako dodatek k diplomu, minimálně však název absolvovaného předmětu, jeho hodinový rozsah a klasifikaci, název bakalářské práce a klasifikaci státní závěrečné zkoušky,
  • doložit složení zkoušky z českého jazyka na Katedře jazyků VŠCHT Praha, která se skládá z písemného testu úrovně B2 podle SEER zahrnujícího odbornou slovní zásobu z oblasti přírodních věd a dále z ústní zkoušky téže úrovně ověřující znalost základní terminologie v chemii a matematice (pozn.: pokud jste složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka anebo test z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70 %, budete skládat pouze ústní část). O konkrétním termínu konání jazykové zkoušky budete vyrozuměni e-mailem do 30. 4. 2018,
  • doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
  • doložit úhradu nevratného poplatku 300 Kč za administrativní náklady přijímacího řízení.

Pokud jste absolvoval(a) bakalářský obor s nedostatečnou příbuzností ke kmenovému bakalářskému oboru, musíte složit přijímací odbornou zkoušku (viz Jak přijímací řízení probíhá).

Úplně a správně vyplněnou přihlášku zašlete do 29. března 2018 na Pedagogické oddělení, ostatní náležitosti tamtéž nejpozději do 18. července 2018 (v případě konání státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v pozdějším termínu nejpozději do 6. září 2018).

Pokud přihlášku doručíte později, nesprávně nebo neúplně vyplníte nebo nedoložíte požadovanými náležitostmi, nebudete zařazeni do přijímacího řízení.

Jak přijímací řízení probíhá

Pokud jste absolvoval(a) bakalářský obor s nedostatečnou příbuzností ke kemnovému bakalářskému oboru (tzn.  nezískal(a) alespoň 100 kreditů z vybraných typů předmětů), vykonáte přijímací odbornou zkoušku, ve které prokážete dostatečné znalosti ve vybraných typech předmětů. O tom, zda budete skládat odbornou přijímací zkoušku, rozhoduje typ a rozsah předmětů, které jste absolvoval(a) v bakalářském studijním oboru. Rozhodnutí vychází z porovnání absolvovaných předmětů s předměty kmenových bakalářských oborů, na které magisterské obory přímo navazují. Zkouška se bude konat v druhé polovině května 2018 (o konkrétním termínu budete vyrozumněn(a) emailem do 30. dubna 2018), zkušební okruhy odborné zkoušky stanovuje děkan po dohodě s garantem magisterského oboru.

Pokud bude počet uchazečů, kteří podmínky pro přijetí splnili, větší než stanovený počet studentů přijímaných v daném oboru, rozhodne o přijetí vážený průměr známek z vybraných typů předmětů bakalářského studia. Jako váha bude použit počet kreditů získaných v daném předmětu (pozn.: kredity se prokazují z dodatku k diplomu, anebo výpisem zkoušek ověřeným fakultou či z údajů ze Studijního informačního systému VŠCHT Praha, na níž jste studoval(a)). Pokud jste neabsolvoval(a) kmenový nebo příbuzný bakalářský obor, bude vážený průměr známek nahrazen výsledkem přijímací odborné zkoušky.

Zkušební komise může podmínit přijetí ke studiu povinností absolvovat v rámci magisterského studia předměty bakalářského studia, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí studia v magisterském studijním programu.

Pokud u předmětů bakalářského studia nebude využit kreditní systém nebo bude použit kreditní systém výrazně odlišný od systému ECTS (30 kreditů/semestr), přiřadí fakulta předmětům kredity podle pravidel, která jsou používána na VŠCHT Praha. 

Kdy a jak se dozvíte výsledky

Výsledky přijímacího řízení budou zvějňovány na serveru student.vscht.cz, a to průběžně v závislosti na tom, jak budou uchazeči předkládat doklady o řádném ukončení bakalářského studia. Konečný termín pro zveřejnění je stanoven na 27. července 2018, pro uchazeče s pozdějším uzavřením přijímacího řízení budou výsledky zveřejněny do 10. září 2018. V případě přijetí ke studiu obdržíte informace o termínu konání zápisu ke studiu.

Pokud jste nebyl(a) přijat(a)

Pokud jste nebyl(a) přijat(a) ke studiu, máte právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o vašem přijetí, a to do týdne od obdržení rozhodnutí děkana a v úředních hodinách na Děkanátu Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT. Můžete také požádat o přezkoumání rozhodnutí podáním žádosti děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

Máte dotazy?

Máte-li k přijímacímu řízení dotazy, obracejte se na Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT:

Odpovědná osoba: Jana Nývltová
Místnost: B02
E-mail: Jana.Nyvltova@vscht.cz
Telefon: 220 443 891
Úřední hodiny: Po a Čt 9.00-11.30, St 9.00-11.00 a 13.00-15.00