O oboru Měření a zpracování dat v chemii

Jazyk:

CZ/EN

Státní doktorská zkouška se skládá ze 3 tematických okruhů.

Povinné:

Analýza signálů v chemii
Měření a zpracování dat v chemii

Povinně volitelné (student si vybírá jeden):

Zpracování vícerozměrných signálů chemických, biochemických a biologických vzorků
Modelování a simulace chemicko-technologických procesů a bioprocesů
Chemické senzory

Studijní povinnosti:

Studijní povinnosti v rámci předkládaného doktorského studijního programu zahrnují:

  1. vykonání zkoušek z odborných studijních předmětů DSP podle schváleného individuálního studijního plánu
  2. účast na vědecké konferenci studentů na VŠCHT Praha, kde student přednese a obhájí odbornou přednášku v anglickém jazyce,
  3. vykonání státní doktorské zkoušky
  4. veřejná obhajoba disertační práce.
  5. absolvování studijního pobytu na zahraniční instituci v délce minimálně jednoho měsíce

Požadavky na tvůrčí činnost:

V průběhu doktorského studia student prezentuje výsledky své vědecké a tvůrčí činnosti formou příspěvků (posterů či přednášek) na mezinárodních konferencích a publikováním původních vědeckých prací. Požadavkem pro připuštění k obhajobě disertační práce je publikační činnost studenta v rozsahu minimálně 1 impaktované publikace a 3 konferenčních příspěvků na téma disertace s jasným klíčovým přínosem disertanta (hlavní autor, korespondující autor) nebo 2 impaktovaných publikací na téma disertace s jasným klíčovým přínosem disertanta (hlavní autor, korespondující autor).