O oboru Technická kybernetika

Doktorský studijní obor Technická kybernetika v rámci doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství je otevřený veškerým zájemcům se vzděláním na magisterské úrovni a s předpoklady pro tvůrčí práci. Studium představuje nejvyšším stupeň vysokoškolského vzdělávání, do něhož jsou přijímáni studenti na základě přijímací zkoušky. Studium ve formě presenční (se stipendiem po dobu 4 let) nebo kombinované zahrnuje studium odborných předmětů, absolvování konference doktorandů a složení státní doktorské zkoušky před odbornou komisí. Student (doktorand) výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti v průběhu studia presentuje

 • na odborných konferencích,
 • v prestižních časopisech,
 • v závěrečné disertační práci oponované 3 odborníky v daném oboru a obhajované před příslušnou komisí.

Průběh doktorského studia je po stránce odborné řízen Oborovou radou. Garantem oboru je prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Obor je zabezpečován v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné 3 pracovišti:

Na začátku studia si studenti (doktorandi) ve spolupráci se školiteli sestavují indiviuální studijní plán z předmětů zajišťovaných jak akademickými pracovníky Ústavu počítačové a řídicí techniky, tak ostatních ústavů VŠCHT i jiných vysokých škol, které schválila oborová rada.

Zpravidla koncem druhého roku studia absolvují doktorandi státní doktorskou zkoušku ze tří okruhů navrhovaných školitelem a schvalovaných oborovou radou. Jeden okruh se volí ze skupiny předmětů základních, které zahrnují předměty:

 • Matematika
 • Teorie automatického řízení
 • Fyzikální chemie

Další dva okruhy se volí ze skupiny základních nebo výběrových, které zahrnují předměty:

 • Modelování a simulace technologických procesů
 • Umělá inteligence
 • Procesní systémové inženýrství, bioinženýrství
 • Inženýrská ekonomika a podnikový management
 • Chemická a potravinářská technologie
 • Materiály a technologie aktivních vrstev senzorů
 • Měření technologických veličin
 • Chemické senzory a senzorové systémy
 • Metrologie
 • Číslicové zpracování signálů a obrazů
 • Programové prostředky pro měření a zpracování dat
 • Datové modelování a databázové systémy