O přijímacím řízení k Bc studiu pro rok 2019/2020

K prezenční formě studia oboru Fyzikální a výpočetní chemie v akademickém roce 2019/2020 přijímá Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT uchazeče s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním, kteří se umístí v pořadí nejlepších do počtu přijímaných studentů (viz tabulka)

Studijní obory a počty přijímaných
Specializace Studijní program Počet přijímaných
Fyzikální a výpočetní chemie Fyzikální a výpočetní chemie 50

a splní podmínky stanovené pro přijetí.

Jak podat přihlášku

Ke studium se uchazeči hlásí prostřednictvím elektronické přihlášky, která je současně s podrobným návodem k vyplnění k dispozici od 10. ledna 2019 do 31. března 2019 na adrese student.vscht.cz. V přihlášce volí uchazeč vybranou kombinaci fakulta + studijní program + forma studia a vyplňuje kontaktní údaje a známky ze všech předmětů, které získal v předposledních třech ročnících a v prvním pololetí posledního ročníku středoškolského studia.

Nedílnou součástí přihlášky jsou dokumenty, které uchazeč nahrává k přihlášce ve formátu PDF:

  • potvrzený výpis známek ze SŠ (razítko SŠ, podpis) nebo vysvědčení za poslední 4 roky (pozn.: Pokud jste již studenty jiného oboru VŠCHT, výsledky středoškolského studia za vás doloží děkanát fakulty, na které studujete.),
  • maturitní vysvědčení (pozn.: Pokud maturujete až v roce 2019, doklad nahrejte až po uzavření přihlášky, nejpozději však do 17. června 2019.)
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání potvrzený vaším praktickým lékařem,
  • nostrifikaci středoškolského vzdělání, pokud jste absolventem střední školy ze státu, s nimž nemá naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání,
  • doklad o složení zkoušky z českého jazyka na Katedře jazyků VŠCHT Praha, pokud nemáte maturitní ukoušku z českého nebo slovenského jazyka (pozn.: Zkouška se skládá z písemného testu úrovně B2 podle SEER zahrnujícího odbornou slovní zásobu z oblasti přírodních věd a dále z ústní zkoušky téže úrovně ověřující znalost základní terminologie v chemii a matematice. Pokud jste složili test z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70 %, budete skládat pouze ústní část. O konkrétním termínu jazykové zkoušky konání budete vyrozuměni e-mailem do 30. dubna 2019.)

Po vyplnění přihlášky a nahrání všech požadovaných dokumentů bude přihláška uzavřena a elektronicky potvrzena. Poté je nutné bez zbytečného odkladu zaplatit nevratný poplatek 500,- Kč za administrativní náklady přijímací řízení (platba může být provedena kartou nebo bankovním převodem). Platební údaje/platební příkaz je součástí přihlášky.

Ověření pravosti dokumentů bude probíhat nejpozději při zápisu do studia. O termínu a způsobu ověření pravosti dokumentů Vás bude informovat fakulta.

Kritéria pro přijetí uchazeče

Pokud bude počet uchazečů, kteří podmínky pro přijetí splnili, větší než stanovený počet studentů přijímaných ke studiu v daném studijním programu, rozhodne o přijetí prospěch na střední škole. Kritériem pro určení pořadí nejlepších je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy (tedy osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (např. fyzika nebo biologie).

Ze zahraničních uchazečů bez maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka jsou zahrnuti do pořadí nejlepších pouze ti, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku z českého jazyka.

Průběh a výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení bude fakulta zveřejňovat předběžně od 15. května 2019 na adrese student.vscht.cz. Na stejné adrese budou zveřejněny případné chybějící náležitosti přihlášky, které je uchazeč povinen doplnit nejpozději do 17. června 2019. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách VŠCHT Praha od 27. června 2019.

Pokud jste nebyl(a) přijat(a)

Pokud jste nebyl(a) přijat(a) ke studiu, máte právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o vašem přijetí, a to do jednoho týdne od obdržení rozhodnutí děkana v úředních hodinách na Děkanátu Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT. Můžete také požádat o přezkoumání rozhodnutí podáním žádosti děkanovi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí, ale v pořadí nejlepších se umístí za stanoveným nejvyšším počtem přijímaných studentů ke studiu v daném oboru, může být nabídnuto přijetí ke studiu v jiném studijním oboru.

Máte dotazy?

Máte-li k přijímacímu řízení dotazy, obracejte se na Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT:

Referentka: Hana Svobodová
Místnost: B02
E-mail: Hana2.Svobodova@vscht.cz
Telefon: 220 443 891
Úřední hodiny: Po a Čt 9.00-11.30, St 9.00-11.00 a 13.00-15.00