Program univerzity třetího věku Život s počítačem

Pro seniory, kteří si chtějí osvojit základní práci na PC, nabízíme studijní program Život s počítačem. Tento program je nejstarším programem U3V při VŠCHT Praha, první běh byl zahájen v roce 2004 a od té doby jej absolvovalo přes 500 posluchačů. Přestože je tento počet v porovnání s programy jiných univerzit, jejichž nabídka rok od roku roste, relativně malý, zájem o studium je velký. Vždy jsme preferovali a stále preferujeme osobní přístup ke každému posluchači po celou dobu jeho studia, který lze realizovat jen v menších studijních skupinách.

Pro koho je program určen

Smyslem programu je poskytnout základní úroveň znalostí a dovedností z oblasti využití počítačů v běžném životě zejména těm seniorům, kteří v průběhu své ekonomické aktivity počítače nepoužívali a neznalost práce s nimi jim chybí. Program je zaměřen prakticky a klade důraz na zvládnutí práce na počítači do takové úrovně, která absolventům umožní dále své znalosti a dovednosti samostatně rozvíjet. 

Jak je program organizován

Program Život s počítačem je od akademického roku 2019/2020 dvouletý, uchazeči se mohou hlásit - podle svých schopností a znalostí - přímo do jednotlivých ročníků. Program je členěn stejně jako u běžných vysokoškolských programů na letní a zimní semestry. Každý semestr má 14 týdnů, program běží 3 vyučovací hodiny týdně, zpravidla ve večerních hodinách (1 vyučovací hodina = 50 minut). Studijní plán programu zahrnuje tato témata s různým časovým rozsahem:

1. ročník
Seznámení s počítačem a operačním systémem Windows, správa souborů, vyhledávání na webu a používání typických webových aplikací, práce s elektronickou poštou, komprimace a zálohování dat, práce s textem, práce s tabulkovými daty, základy počítačové grafiky, antivirové programy, vytváření elektronických prezentací

2. ročník
Základy digitálního fotografování, zpracování, tisk a publikování digitálních fotografií, společné fotovycházky

Témata se procvičují na softwarech, které jsou standardní součástí operačního systému, volně šiřitelných softwarech (7-zip, Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Acrobat) anebo komerčních, pro posluchače U3V cenově dostupných softwarech (MS Office, Zoner Photo Studio X).

Každý semestr posluchači končí minimálně jednou individuální prací, kterou odevzdávají v elektronické formě. 

Kde a jak probíhá výuka

Výuka probíhá v univerzitních počítačových učebnách, kde má každý posluchač k dispozici vlastní počítač (výjimkou je tzv. fotovycházka, která probíhá externě na smluveném místě v Praze se zajímavou přírodou, architekturou apod.). Lektoři nejprve vyloží dané téma (za použití datového projektoru, interaktivní tabule apod.), společně jej s posluchači procvičí a poté posluchači samostatně řeší zadané úkoly s využitím individuálních konzultací. Výuku zajišťují vždy dva lektoři současně, aby se mohli posluchačům individuálně věnovat. K probíraným tématům posluchači dostávají studijní materiály v tištěné i elektronické formě, ale i zakoupené studijní pomůcky USB Flash paměti) příp. jsou jim zapůjčeny (digitální fotoaparáty).

Lze studovat i ve volném čase?

Ano, získané znalosti si mohou posluchači procvičovat mimo pravidelnou výuku, a to v počítačové STUDOVNĚ, kde je pro posluchače U3V vyhrazen určitý počet počítačů. Mimo to mohou posluchači U3V využívat ve volném čase další univerzitní prostory či služby - respirium, kopírovací centrum, kartové centrum apod., ale např. i prostory či služby nové Národní technické knihovny, která stojí přímo naproti budově A.