Příprava projektů Horizont 2020

Dne 13. března 2014 od 9:00 do 11:00 se bude konat seminář Příprava projektů Horizont 2020 - duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům.

Seminář bude zaměřen na nový rámcový program Horizont 2020, konkrétně na pravidla duševního vlastnictví a změny spojené s touto oblastí, zejména v souvislosti s projekty založenými na spolupráci několika partnerů. Pozornost bude věnována mimo jiné jedné z největších změn, kterou tento rámcový program ve zmíněné problematice přináší, a to otevřenému přístupu k vědeckým publikacím a k vědeckým datům. Součástí semináře proto bude prezentace i na toto téma.

Dále se přednášející zaměří na management duševního vlastnictví, který je nezbytné řešit již na začátku projektu a upozorní na možné problematické body. To, že je nutné věnovat této problematice více pozornosti, zdůrazňuje ve svém přístupu k věci i Evropská komise, která zamýšlí klást větší důraz právě na tuto oblast. Při hodnocení tak u některých typů projektů bude část nazývaná „Impact/Dopad“, která zahrnuje právě i duševní vlastnictví týkající se projektů, hodnocena koeficientem 1,5, či bude při shodném bodovém ohodnocení brána tato část projektového návrhu v úvahu jako první. Tento nový průlomový přístup znamená, že na tuto část bude kladen větší důraz než na část „Excellence“ a na část „Quality and Efficiency“.

V souvislosti s duševním vlastnictvím, ale nejen s ním, bude zmíněna také konsorciální smlouva a její podoba v Horizontu 2020 a tipy pro úpravu duševního vlastnictví v projektovém návrhu.
Seminář je určen jak pro projektové manažery a pracovníky grantových oddělení, tak pro výzkumníky, kteří mají zájem seznámit se podrobněji s pravidly duševního vlastnictví v projektech Horizontu 2020.

Přednášejícími budou Kamila Hebelková, Technologické centrum AV ČR, a JUDr. Jana Kratěnová, Technologické centrum AV ČR (Národní kontakty pro právní a finanční záležitosti projektů Horizont 2020/7.RP).

Pro potvrzení účasti se registrujte nejpozději den předem na webu VaV VSČHT https://researchapp.vscht.cz/seminars/8.

Kategorie článků: