S4
ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ
Letní semestr 2020 / 2021
Posluchárna A40: Středa 15:00-17:00
VIRTUÁLNÍ MS TEAMS VIDEO KURS
Rozsah: 3 / 0 / 2   z, Zk
Přednášky: Prof. Ing. Aleš Procházka, CSc                                            Laboratoře: Ing. Jan Švihlík, Ph.D.ATHENS
Týden Prednášky Laboratoř   Text   M-soubory    Projekt   
1 UVOD Úvod, popis jednorozměrných a dvourozměrných dat, vzorkování, aplikace MATLAB MATLAB: Výpočetní a grafické prostředí, vizualizace dat SP_T1 SP_M1
2 Diskrétní Fourierova transformace, základní vlastnosti, vizualizace
DFT: Obrazy elementárních funkcí, práce s komplexními čísly SP_T2 SP_M2
3 Krátkodobá diskétní Fourierova transformace, interpretace, užití DFT: Základní výpočetní algoritmy
4 Okénkové funkce, odhady spektra, konvoluce Počtačový projekt ZS1:
DFT a spektrální analýza
SP_T4 SP_M4 ProjectSP1
5 Dekompozice a rekonstrukce signálů a obrazů, modifikace spektra DFT: Okénkové funkce v časové a frekvenční oblasti
6 Základy číslicové filtrace, popis systému pomocí diferenčních rovnic Algoritmy klouzavého průměrování a diferencování dat SP_T6 SP_M6
7 Statistické metody zpracování signálů, histogramy, korelace Počítačový projekt ZS2:
číslicová filtrace
ProjectSP2
8 Blokově orientované metody zpracování signálů a obrazů Užití systému SIMULINK pro zpracování dat
9 Popis a zpracování časových řad, princip predikce Algoritmy predikce časových řad
10 Metody záznamu a zpracování reálných signálů a obrazů, zpracování v Simulinku Počítačový projekt ZS3:
Zpracování dat v SIMULINKu
ProjectSP3
11 Základy wavelet transformace Analýza dat pomocí wavelet funkcí
12 Základní metody kódování, analýzy a vizualizace obrazů Algoritmy zpracování obrazů
13 Počítačová inteligence a adaptivní metody, základy neuronových sítí Vybrané algoritmy užití neuronových sítí
14 Aplikace zpracování signálů a obrazů KOLOKVIUM NN_EXAM

DATA FILES Biomedicínské signály a obrazy (EEG, MRI), životní prostředí (znečištění ovzduší), spotřeba energie (plyn) DATA

INFORMACE KE STUDIU PRESENTACE:      PRESENTACE CITOVANÁ LITERATURA:      REFERENCE

INFORMACE O ZKOUŠCE Termíny a přihlášky: http://student.vscht.cz Podmínky: Bodovací systém, vzorový test